‘નાનો’ બનાવી દીધો !

August 25th, 2010 by pravinash Leave a reply »

                  

ચાર કંપનીના પ્રેસિડન્ટ ચંપકભાઈ સભામા બેઠા હતા. કોઈની તાકાત છે

એમની સામે બોલવાની કે નજર ઉઠાવીને વાત કરવાની.

    એકની એક દિકરીની દિકરી આવી.

  નીમાઃ હેં ‘નાના’ તમે મારા માટે ઢીંગલી ભૂલી ગયા.

             હમણાને હમણા મને અપાવો.

 ચંપકભાઈઃ ડ્રાઇવર બેબીને ગાડીમા આયા સાથે લઈ

                    ને અપાવી આવ.

  નીમાઃ નાના, ડ્રાઈવર નહી અને આયા પણ નહી.

              તમે જ સાથે ચાલો.

  ચંપકભાઈઃ આખા ગામને ધ્રુજાવતો અને સહુ ઠેકાણે

                      મોટો. દિકરીની દિકરીએ ‘નાનો’ બનાવી દીધો !

Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help